W okresie od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. Operator, czyli PSE S.A., przeprowadził pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, w tym 1035 dotyczyło jednostek fizycznych wytwórczych oraz magazynów energii, a 161 jednostek redukcji zapotrzebowania. W przypadku 564 wniosków PSE wezwały wnioskodawców do ich korekty. Z powodu nieusunięcia wskazanych wad lub braków formalnych PSE odmówiły wpisu do rejestru 38 jednostek.
W dniu 29 maja 2018 r. zakończył się proces rozpatrywania wniosków, w tym korekt i reklamacji. Z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, do rejestru wpisano ostatecznie 1167 jednostek, w tym 1004 jednostki wytwórcze oraz magazyny energii oraz 163 jednostki redukcji zapotrzebowania.
W grupie jednostek fizycznych wytwórczych wpisano do rejestru:

  • 885 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 248 jednostek konwencjonalnych i 18 jednostek będących magazynem energii elektrycznej,
  • 119 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 48 jednostek OZE, 56 jednostek konwencjonalnych i 15 jednostek będących magazynem energii elektrycznej.

W grupie jednostek redukcji zapotrzebowania wpisano do rejestru:

  • 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,
  • 68 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej,
  • 42 jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

Różnica pomiędzy liczbą złożonych wniosków a liczbą jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy wynika z niepoprawnego wyodrębnienia jednostek fizycznych w ramach jednego wniosku o wpis do rejestru oraz nieprawidłowego sklasyfikowania jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania jako jednostka fizyczna wytwórcza, co zostało skorygowane w procesie uzupełnień.
Kolejnym procesem w ramach rynku mocy jest certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021–2023, która potrwa od 5 września do 31 października 2018 r.

Źródło: PSE S.A.

Sprawdź, jak przygotować niezależną ekspertyzę, niezbędną do udziału w certyfikacji do aukcji głównych.