Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Projekt zakłada m.in. zmiany w następującym zakresie:

  • wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej;
  • informowania przez operatora, Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw energii o zawarciu i każdej zmianie umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych;
  • dostosowania ustawy o rynku mocy do mechanizmu podzielonej płatności;
  • modelu naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostki do eksploatacji;
  • wprowadzenia możliwości korekty parametrów umowy mocowej (zmiana mocy osiągalnej, zmiana technologii wytwarzania energii elektrycznej na technologię niskoemisyjną);
  • określenia kto i w jakim terminie publikuje stawkę kary na dany rok dostaw;
  • aktualizacji przepisów dotyczących opłaty mocowej.

Projekt dostępny na stronie: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336403