Rynek mocy

Usługi eksperckie przy wprowadzaniu jednostek wytwórczych na rynek mocy
O rynku mocy

Opracowanie niezależnej ekspertyzy

ENERGOPOMIAR świadczy usługę opracowania niezależnej ekspertyzy na potrzeby:

 • certyfikacji do aukcji głównejdla Jednostek Rynku Mocy ubiegających się o status nowej lub modernizowanej,
 • operacyjnego kamienia milowegodla nowych lub modernizowanych Jednostek Rynku Mocy, które w wyniku aukcji głównej zawarły umowę mocową na więcej niż 1 rok dostaw.

Zakres niezależnej ekspertyzy obejmuje:

 1. weryfikację planowanych do poniesienia lub poniesionych nakładów finansowych  na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej,
 2. weryfikację spełnienia wymaganych standardów emisyjnychprzez jednostkę fizyczną wchodzącą w skład nowej lub modernizowanej Jednostki Rynku Mocy wytwórczej określonych w Dyrektywie 2010/75/UE (IED) lub odpowiednio Dyrektywie 2015/2193 (MCP),
 3. weryfikację spełnienia przez jednostkę fizyczną wchodzącą w skład nowej lub modernizowanej Jednostki Rynku Mocy poniższych kryteriów:
 • osiągnięcie wartości jednostkowego wskaźnika emisji CO2nie większej niż 450 kg/MWh oraz
 • dostarczanie do systemu ciepłowniczego, w którym nośnikiem jest gorąca woda, co najmniej połowy produkowanego ciepła.

Wszystkie niezależne ekspertyzy są wykonywanie zgodnie z:

 • Ustawą o Rynku Mocy,
 • Regulaminem Rynku Mocy,
 • Zaleceniami PSE S.A. dot. sporządzenia niezależnej ekspertyzy.

Przygotowanie do certyfikacji ogólnej

Od 2018 r. każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MWezobowiązany jest do wzięcia udziału w procesie certyfikacji ogólnej. Na podmioty, które nie wypełnią tego obowiązku Prezes URE może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Głównym narzędziem komunikacji uczestników rynku mocy jest elektroniczna platforma prowadzona przez PSE, na której wnioski, informacje i oświadczenia opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek o rejestrację, na podstawie którego uzyskiwany jest wpis do Rejestru Rynku Mocy zawiera szereg informacji i wymaga indywidualnego podejścia do każdej jednostki.

W procesie certyfikacji ogólnej ENERGOPOMIAR oferuje kompleksowe wsparcie, co umożliwia właścicielowi jednostki całkowite oddelegowanie obowiązków w zakresie uzyskania wpisu do Rejestru.

]

Granica jednostki fizycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o rynku mocy jednostką fizyczną jest wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami pomiarowymi w systemie. Prawidłowe wyodrębnienie granic jednostki fizycznej na podstawie regulacji wynikających z Ustawy oraz Regulaminu Rynku Mocy jest kluczowe z punktu widzenia spełnienia obowiązku.

Reprezentowanie podmiotu

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możliwe jest reprezentowanie Klienta przez ENERGOPOMIAR.
f

Parametry techniczne

Określanie parametrów technicznych jednostki fizycznej wraz z wykazem punktów pomiarowych.

Plan pracy na okres kolejnych 5 lat

Zgodnie z wymogami Ustawy wytwórca zobowiązany jest do przedstawienia planu pracy na okres kolejnych 5 lat, zawierającego informacje o wielkości mocy osiągalnej netto oraz czasu planowanej niedyspozycyjności w kolejnych miesiącach.

Analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

Wprowadzone mechanizmy wynagradzania za utrzymywanie gotowości do dostarczenia mocy oraz jej dostarczenie w okresach zagrożenia pozwalają na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów przez jednostki fizyczne. Podmioty zamierzające świadczyć obowiązek mocowy oprócz potencjalnych korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy powinny również poddać analizie koszty i ryzyka z tym związane.

 

Analiza zawiera m.in.

 • określenie granic jednostek fizycznych oraz ich potencjalnego maksymalnego obowiązku mocowego,
 • klasyfikację jednostki fizycznej pod względem typu Jednostki Rynku Mocy jaką może utworzyć,
 • analizę wariantową korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy.

Przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

Certyfikacja do aukcji głównej przeprowadzana jest w celu utworzenia jednostek rynku mocy
i dopuszczenia ich do aukcji oraz/ lub do rynku wtórnego. W procesie certyfikacji do aukcji głównej mogą wziąć udział wyłącznie jednostki wpisane do rejestru z wpisem ważnym w chwili rozpoczęcia certyfikacji. Po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji, PSE wydaje certyfikat potwierdzający utworzenie jednostki rynku mocy, dopuszczający tę jednostkę do udziału
w aukcji.

Oferta usług eksperckich

Spółka, bedąca uznaną marką ekspercką na rynku, zapewnia kompleksowosć realizacji usług, wyrażajacą się współpracą specjalistów i ekspertów wielu branż mających do dyspozycji szeroką bazę wysokiej klasy aparatury pomiarowej i narzędzi informatycznych wspomagających procesy analizy danych.

Kontakt

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl