Rynek mocy

Usługi eksperckie przy wprowadzaniu jednostek wytwórczych na rynek mocy
O rynku mocy

Przygotowanie do certyfikacji ogólnej

Od 2018 r. każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MWe zobowiązany jest do wzięcia udziału w procesie certyfikacji ogólnej. Na podmioty, które nie wypełnią tego obowiązku Prezes URE może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Głównym narzędziem komunikacji uczestników rynku mocy jest elektroniczna platforma prowadzona przez PSE, na której wnioski, informacje i oświadczenia opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek o rejestrację, na podstawie którego uzyskiwany jest wpis do Rejestru Rynku Mocy zawiera szereg informacji i wymaga indywidualnego podejścia do każdej jednostki.
W procesie certyfikacji ogólnej ENERGOPOMIAR oferuje kompleksowe wsparcie, co umożliwia właścicielowi jednostki całkowite oddelegowanie obowiązków w zakresie uzyskania wpisu do Rejestru.
]

Granica jednostki fizycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o rynku mocy jednostką fizyczną jest wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami pomiarowymi w systemie. Prawidłowe wyodrębnienie granic jednostki fizycznej na podstawie regulacji wynikających z Ustawy oraz Regulaminu Rynku Mocy jest kluczowe z punktu widzenia spełnienia obowiązku.

Reprezentowanie podmiotu

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możliwe jest reprezentowanie Klienta przez ENERGOPOMIAR.
f

Parametry techniczne

Określanie parametrów technicznych jednostki fizycznej wraz z wykazem punktów pomiarowych.

Plan pracy na okres kolejnych 5 lat

Zgodnie z wymogami Ustawy wytwórca zobowiązany jest do przedstawienia planu pracy na okres kolejnych 5 lat, zawierającego informacje o wielkości mocy osiągalnej netto oraz czasu planowanej niedyspozycyjności w kolejnych miesiącach.

Analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

Wprowadzone mechanizmy wynagradzania za utrzymywanie gotowości do dostarczenia mocy oraz jej dostarczenie w okresach zagrożenia pozwalają na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów przez jednostki fizyczne. Podmioty zamierzające świadczyć obowiązek mocowy oprócz potencjalnych korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy powinny również poddać analizie koszty i ryzyka z tym związane.
Proponowana przez ENERGOPOMIAR usługa polegająca na wykonaniu analizy zasadności uczestnictwa w rynku mocy w sposób szczegółowy uwzględnia czynniki, których wpływ może decydować o atrakcyjności uczestnictwa w rynku.
]

Granica jednostki fizycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o rynku mocy jednostką fizyczną jest wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami pomiarowymi w systemie. Prawidłowe wyodrębnienie granic jednostki fizycznej jest kluczowe dla uczestników rynku mocy.

Kwalifikacja jednostek

W certyfikacji do aukcji głównej, PSE kwalifikuje jednostkę rynku mocy wytwórczą jako istniejącą, nową lub modernizowaną. O nadanym statusie decyduje poziom planowanych lub poniesionych jednostkowych nakładów inwestycyjnych odniesiony do mocy osiągalnej netto, wyrażony w zł/kW.

Obowiązek mocowy

W zależności od kwalifikacji jednostek rynku mocy, czas trwania obowiązku mocowego może wynosić:

 • 1 rok
 • max. 5 lat
 • max. 15 lat

Istnieje możliwość wydłużenia o 2 lata („green bonus”).

Analiza wariantowa

Określenie minimalnej ceny wyjścia z aukcji, która gwarantuje uzyskanie oczekiwanego zwrotu z inwestycji stanowi kluczowy element w budowaniu strategii uczestnictwa w rynku.

Przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

Certyfikacja do aukcji głównej przeprowadzana jest w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji oraz/ lub do rynku wtórnego. W procesie certyfikacji do aukcji głównej mogą wziąć udział wyłącznie jednostki wpisane do rejestru z wpisem ważnym w chwili rozpoczęcia certyfikacji. Po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji PSE wydaje certyfikat potwierdzający utworzenie jednostki rynku mocy, dopuszczający tę jednostkę do udziału w aukcji.
Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym pod względem liczby organizowanych aukcji głównych:

 • 15 listopada 2018 r. – Aukcja główna z okresem dostaw na rok 2021,
 • 5 grudnia 2018 r. – Aukcja główna z okresem dostaw na rok 2022,
 • 21 grudnia 2018 r. – Aukcja główna z okresem dostaw na rok 2023.
ENERGOPOMIAR świadczy kompleksową usługę wsparcia w procesie składania wniosku o certyfikację.

Doradztwo przy składaniu wniosku

 • Wyodrębnianie i kwalifikacja jednostek rynku mocy.
 • Doradztwo w procesie określania maksymalnego obowiązku mocowego.
 • Wsparcie w procesie określania parametrów techniczno-ekonomicznych. W przypadku jednostek modernizowanych – pomoc w przygotowaniu informacji o zmianach tych parametrów w następstwie modernizacji.
 • Przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy – dla jednostek nowych, modernizowanych lub DSR.
 • Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentów do wniosku.

Opracowanie niezależnej ekspertyzy

Podmioty, które zamierzają oferować obowiązek mocowy przez okres dostaw dłuższy niż 1 rok są zobowiązane do załączenia do wniosku o certyfikację niezależnej ekspertyzy potwierdzającej:
 1. nakłady finansowe  dot. planowanych lub poniesionych nakładów finansowych na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej,
 2. planowane spełnienie wymaganych standardów emisyjnych przez jednostkę fizyczną wchodzącą w skład nowej jednostki rynku mocy wytwórczej określonych w Dyrektywie 2010/75/UE (IED) lub odpowiednio Dyrektywie 2015/2193 (MCP),
 3. planowane spełnienie przez jednostkę fizyczną wchodzącą  w skład nowej jednostki rynku mocy wytwórczej parametru*:
  • jednostkowy wskaźnik emisji CO2 ≤ 450 kg/MWh i
  • w przypadku CHP co najmniej połowa ciepła jest dostarczana do systemu ciepłowniczego, w którym nośnikiem jest gorąca woda.

* Dotyczy jednostek rynku mocy wnioskujących o wydłużenie okresu obowiązywania umowy mocowej o 2 lata (tzw. „green bonus”).

Oferta usług eksperckich

Spółka, bedąca uznaną marką ekspercką na rynku, zapewnia kompleksowosć realizacji usług, wyrażajacą się współpracą specjalistów i ekspertów wielu branż mających do dyspozycji szeroką bazę wysokiej klasy aparatury pomiarowej i narzędzi informatycznych wspomagających procesy analizy danych.

Kontakt

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl

mgr inż. Mateusz Skupień

Specjalista ds. analiz energetycznych
tel. 32 237 63 22