Rynek mocy

Usługi eksperckie przy wprowadzaniu jednostek wytwórczych na rynek mocy
O rynku mocy

Opracowanie niezależnej ekspertyzy

ENERGOPOMIAR świadczy usługę opracowania niezależnej ekspertyzy na potrzeby:

 • certyfikacji do aukcji głównej,
 • operacyjnego kamienia milowego

Zakres niezależnej ekspertyzy dla jednostki rynku mocy obejmuje weryfikację:

 1. planowanych do poniesienia lub poniesionych nakładów inwestycyjnych (na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej),
 2. spełnienia wymaganych standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie 2010/75/UE (IED) lub odpowiednio Dyrektywie 2015/2193 (MCP),
 3. spełnienie limitu emisji w każdym roku dostaw,
 4. spełnienia poniższych kryteriów:
  • osiągnięcie wartości jednostkowego wskaźnika emisji CO2 nie większej niż 450 kg/MWh oraz
  • dostarczanie do systemu ciepłowniczego, w którym nośnikiem jest gorąca woda, co najmniej połowy produkowanego ciepła (w przypadku jednostek kogeneracyjnych).

Wszystkie niezależne ekspertyzy są wykonywanie zgodnie z:

 • Ustawą o Rynku Mocy,
 • Regulaminem Rynku Mocy,
 • Zaleceniami PSE S.A. dot. sporządzenia niezależnej ekspertyzy.

Przygotowanie do certyfikacji ogólnej

Od 2018 r. każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MWzobowiązany jest do wzięcia udziału w procesie certyfikacji ogólnej. Na podmioty, które nie wypełnią tego obowiązku Prezes URE może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Głównym narzędziem komunikacji uczestników rynku mocy jest elektroniczna platforma prowadzona przez PSE, na której wnioski, informacje i oświadczenia opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek o rejestrację, na podstawie którego uzyskiwany jest wpis do Rejestru Rynku Mocy zawiera szereg informacji i wymaga indywidualnego podejścia do każdej jednostki.

W procesie certyfikacji ogólnej ENERGOPOMIAR oferuje kompleksowe wsparcie, co umożliwia właścicielowi jednostki całkowite oddelegowanie obowiązków w zakresie uzyskania wpisu do Rejestru.

]

Granica jednostki fizycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o rynku mocy jednostką fizyczną jest wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami pomiarowymi w systemie. Prawidłowe wyodrębnienie granic jednostki fizycznej na podstawie regulacji wynikających z Ustawy oraz Regulaminu Rynku Mocy jest kluczowe z punktu widzenia spełnienia obowiązku.

Reprezentowanie podmiotu

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możliwe jest reprezentowanie Klienta przez ENERGOPOMIAR.

f

Parametry techniczne

Określanie parametrów technicznych jednostki fizycznej wraz z wykazem punktów pomiarowych.

Plan pracy na okres kolejnych 5 lat

Zgodnie z wymogami Ustawy wytwórca zobowiązany jest do przedstawienia planu pracy na okres kolejnych 5 lat, zawierającego informacje o wielkości mocy osiągalnej netto oraz czasu planowanej niedyspozycyjności w kolejnych miesiącach.

Analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

Wprowadzone mechanizmy wynagradzania za utrzymywanie gotowości do dostarczenia mocy oraz jej dostarczenie w okresach zagrożenia pozwalają na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów przez jednostki fizyczne. Podmioty zamierzające świadczyć obowiązek mocowy oprócz potencjalnych korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy powinny również poddać analizie koszty i ryzyka z tym związane.

 

Analiza zawiera m.in.

 • określenie granic jednostek fizycznych oraz ich potencjalnego maksymalnego obowiązku mocowego,
 • klasyfikację jednostki fizycznej pod względem typu Jednostki Rynku Mocy jaką może utworzyć,
 • analizę wariantową korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy.

Przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

Certyfikacja do aukcji głównej przeprowadzana jest w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji oraz/ lub do rynku wtórnego. W procesie certyfikacji do aukcji głównej mogą wziąć udział wyłącznie jednostki wpisane do rejestru z wpisem ważnym w chwili rozpoczęcia certyfikacji. Po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji, PSE wydaje certyfikat potwierdzający utworzenie jednostki rynku mocy, dopuszczający tę jednostkę do udziału
w aukcji.

Oferta usług eksperckich

Spółka, bedąca uznaną marką ekspercką na rynku, zapewnia kompleksowosć realizacji usług, wyrażajacą się współpracą specjalistów i ekspertów wielu branż mających do dyspozycji szeroką bazę wysokiej klasy aparatury pomiarowej i narzędzi informatycznych wspomagających procesy analizy danych.

Referencje

Przedstawiamy wybrane opinie Klientów, dla których opracowaliśmy niezależne ekspertyzy dla jednostek rynku mocy na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej

ENERGOPOMIAR opracował dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. niezależne ekspertyzy dla 11 jednostek rynku mocy

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Niezależne ekspertyzy zostały wykonane terminowo i w sposób kompetentny

Veolia Energia Łódź S.A.

Wyrażamy swoje zadowolenie z faktu fachowej i rzetelnej obsługi przez firmę „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

PGNiG TERMIKA SA

Wysoko oceniamy poziom świadczonych usług oraz zaangażowanie pracowników biorących udział w przeprowadzonych pracach

Fortum Silesia S.A.

Możemy polecić Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. jako firmę godną współpracy przy realizacji tego typu prac

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Niezależna ekspertyza została wykonana terminowo, w sposób kompetentny i w ustalonym zakresie rzeczowym

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Duże zaangażowanie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu potwierdza wzorową organizację oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Zadania zostały wykonane terminowo i zgodnie ze zleconym umową zakresem.

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Kontakt

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

Bartłomiej Dziubek

Koordynator ds. analiz energetycznych
Kom.: 693 291 581
e-mail: bdziubek@energopomiar.com.pl