Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
O rynku mocyOferta

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

opracowanie niezależnej ekspertyzy

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym poddane m.in. presji ze strony źródeł OZE są obecnie na tyle niskie, że nie zapewniają środków pozwalających na modernizację istniejących bądź budowę nowych źródeł wytwórczych. Wobec realnego ryzyka wystąpienia niedoborów mocy w systemie już po 2020 r. konieczne stało się więc wypracowanie rozwiązania stymulującego inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

W związku z powyższym, w grudniu 2017 r. została przyjęta przez Sejm Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Dzień później Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały projekt Regulaminu Rynku Mocy, który po procesie konsultacji społecznych został zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 30 marca 2018 r. Wprowadzenie mocy jako kolejnego towaru oznacza rewolucję w dotychczasowym podejściu do rynku energii i stworzyło możliwości pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego na rzecz PSE. Wytwórcy energii lub jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) mogą uzyskiwać wynagrodzenie za gotowość do dostarczania mocy do systemu przy jednoczesnym obowiązku jej dostawy w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy (tzw. okresy zagrożenia). Wiąże się z tym jednak szereg obowiązków oraz konieczność podjęcia działań, których zaniechanie zamknie drogę do pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia lub narazi przedsiębiorstwo na kary określone w Ustawie.

Ważne terminy w 2018 roku

Pierwszym obowiązkiem wynikającym z Ustawy było zgłoszenie jednostek fizycznych (wytwórczych istniejących) o mocy nie mniejszej niż 2 MWe brutto do certyfikacji ogólnej, która rozpoczęła się 3 kwietnia 2018 r. Właściciele takich jednostek w terminie 10 dni od rozpoczęcia certyfikacji ogólnej byli zobligowani do złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. Proces certyfikacji ogólnej zakończył się 29 maja 2018 r.

W kolejnych latach właściciele ww. jednostek będą zobligowani do ponownego ich zgłoszenia w toku procesu rejestracji, przy czym w zakresie jednostek zgłoszonych w poprzednich latach będzie możliwe złożenie wniosku tylko w zakresie zmian względem poprzedniego wniosku.

Od 5 września do 31 października 2018 r. trwała certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023, a pierwszą aukcję mocy przeprowadzono w dniu 15 listopada 2018 r. Aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. W jej wyniku 160 Jednostek Rynku Mocy (JRM) zawarło umowy mocowe (pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników), a sumaryczna wielkość zakontraktowanych obowiązków mocowych wyniosła 22 427,066 MW. Łatwo policzyć, że łączna wartość zakontraktowanych obowiązków mocowych (wartość rynku mocy) wyniosła ponad 5,3 mld zł. 60 JRM uzyskało umowy mocowe na okres co najmniej 5 lat, a ich łączny obowiązek mocowy wynosi 12 458,82 MW.

3.04 - 29.05

Certyfikacja ogólna

3.04 - 12.04

Wniosek o rejestrację

22.08

Parametry aukcji

5.09 - 31.10

Certyfikacja do aukcji mocy na lata 2021-2023

Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym pod względem liczby organizowanych aukcji głównych:

15.11

Aukcja główna

z okresem dostaw na rok 2021

5.12

Aukcja główna

z okresem dostaw na rok 2022

21.12

Aukcja główna

z okresem dostaw na rok 2023

Powyższe terminy zostały opracowane na podstawie zapisów Ustawy o rynku mocy oraz Regulaminu Rynku Mocy (wersja z dnia 28.02.2018 r.)

Podstawy prawne

Aktualności

Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównych

Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 został przekazany do konsultacji. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy...

czytaj dalej

1167 jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. Operator, czyli PSE S.A., przeprowadził pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, w tym 1035 dotyczyło...

czytaj dalej

Zalecenia PSE S.A. dot. ekspertyzy do rynku mocy

PSE S.A. opublikowało na swojej stronie internetowej zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z...

czytaj dalej

Podsumowanie złożonych wniosków

W dniu 12 kwietnia 2018 r. PSE S.A. zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany...

czytaj dalej

O nas

ENERGOPOMIAR od 68 lat świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.

Kontakt

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl