Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022 przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r.

Podsumowanie:

  • Liczba ofert, które wygrały aukcję główną na rok dostaw 2022 wyniosła 120.
  • Aukcja główna na rok dostaw 2022 zakończyła się w rundzie 7 z ceną zamknięcia równą 198,00 zł/kW/rok.
  • Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów mocowych dla roku dostaw 2022 zawartych w wyniku aukcji wskazanej w pkt c) wynosi 10 580,056 MW.
  • Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej dla roku dostaw 2022 zawartych w wyniku aukcji na rok 2021 wynosi 12 458,819 MW.
  • W konsekwencji na rok dostaw 2022 zawarte zostały umowy mocowe na 23 038,875 MW.
  • Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych na 2023 rok wynikająca z zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2022, o którą pomniejsza się zapotrzebowanie na moc na 2023 rok, zgodnie z §1 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1632) wynosi 125,00 MW.
  • Zapotrzebowanie na moc na rok dostaw 2023 pomniejszone o obowiązek mocowy wynikający z zawartych umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej na rok dostaw 2021 i 2022 wynosi 10 708,181 MW.

Do pobrania:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 103/2018) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022