Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021 przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r.

Podsumowanie:

  • Liczba ofert, które wygrały aukcję główną na rok dostaw 2021 wyniosła 160.
  • Cena zamknięcia rundy 5. w aukcji głównej na rok dostaw 2021 wyniosła 240,32 zł/kW/rok.
  • Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla roku dostaw 2021 wynosi 22 427,066 MW.
  • Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych na 2022 rok i 2023 rok wynikająca z zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021, o którą pomniejsza się zapotrzebowanie na moc na 2022 rok oraz 2023 rok, zgodnie z §1 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1632) wynosi 12 458, 819 MW.
  • Zapotrzebowanie na moc na rok dostaw 2022 pomniejszone o obowiązek mocowy wynikający z zawartych umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej na rok dostaw 2021 wynosi 10 544, 181 MW.

Zapotrzebowanie na moc na rok dostaw 2023 pomniejszone o obowiązek mocowy wynikający z zawartych umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej na rok dostaw 2021 wynosi 10 833, 181 MW (wielkość ta może ulec zmianie po aukcji głównej na rok dostaw 2022).

Do pobrania:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 99/2018) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021