Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 marca 2018 roku zatwierdził Regulamin Rynku Mocy. To dokument, w którym określone są warunki współpracy Operatora Systemu Przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z uczestnikami rynku mocy.

Proces zatwierdzania regulaminu poprzedziły konsultacje projektu regulaminu rynku mocy, prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z uczestnikami rynku. Następnie PSE S.A. przedłożyły w dniu 28 lutego 2018 r. projekt regulaminu rynku mocy do zatwierdzenia Prezesowi URE.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w tym po otrzymaniu postanowienia Ministra Energii z dnia 29 marca 2018 r. uzgadniającego regulamin rynku mocy, Prezes URE w dniu 30 marca 2018 r. wydał decyzję zatwierdzającą regulamin.
Dzisiaj, tj. 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się proces tzw. certyfikacji ogólnej, do którego muszą przystąpić wszyscy właściciele jednostek wytwórczych. Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest przez PSE S.A. Certyfikacja ogólna kończy 29 maja br. Dzieli się na cztery procesy:

  1. Proces składania wniosków – w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 12 kwietnia 2018 r. włącznie. W tym czasie użytkownicy składają wnioski o wpis do rejestru.
  2. Proces oceny wniosków – do 1 maja 2018 r. W ramach tego procesu dokonywana jest weryfikacja złożonych wniosków.
  3. Proces uzupełnień wniosków – dotyczy tylko wniosków wezwanych do uzupełnienia lub usunięcia stwierdzonych wad lub braków (wnioski, które nie spełnią wymogów określonych w art. 12 ust. 2 lub 5 ustawy o rynku mocy). W procesie tym wnioskodawca uzupełnia/poprawia wcześniej złożony wniosek. Proces uzupełnień kończy się wpisem do rejestru lub odrzuceniem wniosku.
  4. Proces reklamacyjny – po odrzuceniu wniosku, wnioskodawca może (ale nie musi) złożyć reklamację, która jest następnie rozpatrywana przez PSE S.A. Rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w okresie od 22 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r.

Do pobrania:

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29/2018 w sprawie wydania przez Prezesa URE decyzji z dnia 30 marca 2018 r. zatwierdzającej Regulamin Rynku Mocy
Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Regulamin Rynku Mocy
Regulamin Rynku Mocy z dnia 30 marca 2018 r.
Załączniki do Regulaminu Rynku Mocy