W dniu 12 kwietnia 2018 r. PSE S.A. zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany system teleinformatyczny od 3 do 12 kwietnia 2018 r.
W wyznaczonym terminie złożono 1196 wniosków, z których 161 dotyczyło jednostek redukcji zapotrzebowania, a 1035 jednostek wytwórczych oraz magazynów energii.
Wśród jednostek redukcji zapotrzebowania zgłoszono:

  • 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,
  • 67 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej, oraz
  • 41 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

W grupie jednostek fizycznych wytwórczych zgłoszono:

  • 900 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 263 jednostki konwencjonalne i 18 magazynów energii, oraz
  • 135 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 54 jednostki OZE, 62 jednostki konwencjonalne i 19 magazynów energii.

Proces rozpatrywania wniosków, w tym ewentualnych korekt i reklamacji, zakończy się w dniu 29 maja 2018 r.
Kolejnym procesem w ramach rynku mocy będzie certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021 – 2023, która rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r.
(źródło: strona internetowa PSE S.A.)