Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 marca 2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej informację (nr 22/2018) przedstawiającą wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r., poz. 9, dalej: „ustawa o rynku mocy”) w skład jednostki rynku mocy na dany rok dostaw nie może wchodzić jednostka fizyczna, w odniesieniu do której wytwórca lub odbiorca energii elektrycznej będzie w danym roku świadczył na rzecz operatora usługę określoną w instrukcji, o której mowa w art. 9 g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm., dalej: „ustawa – Prawo energetyczne”), o charakterze świadczenia i wynagradzania zbliżonym do obowiązku mocowego na rynku mocy.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje jeden operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”) – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., a instrukcja, o której mowa w art. 9 g ustawy – Prawo energetyczne to Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „IRiESP”) OSP. Jedna z części wspomnianej instrukcji: IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej: „IRiESP-Bilansowanie”) określa w pkt. 2.1.9 katalog usług systemowych, z których niektóre mają charakter usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy.

Są to niektóre regulacyjne usługi systemowe w zakresie Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych, scharakteryzowane w pkt. 2.1.10 IRiESP-Bilansowanie oraz w zakresie rezerwy interwencyjnej scharakteryzowane w pkt. 2.1.11 IRiESP-Bilansowanie.

Wykaz uwzględnia:

A. Regulacyjne usługi systemowe (RUS) Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych.

A1. Operacyjna rezerwa mocy.

B. Regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej.

B1. Praca interwencyjna.

B2. Interwencyjna rezerwa zimna.

B3. Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – DSR.

B3a. Program Gwarantowany redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Zgodnie z art. 98 ustawy o rynku mocy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza wykaz, o którym mowa w art. 16 ust. 3, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej certyfikacji ogólnej.

Przypominamy, że certyfikacja ogólna rozpocznie się już 3 kwietnia 2018 r. Sprawdź pozostałe terminy związane z rynkiem mocy: https://rynekmocy.com/#terminy

Do pobrania:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2018

Źródło: www.ure.gov.pl